Algemene Voorwaarden voor Guests

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Thanks for the Trip B.V. (“Thanks for the Trip”), gevestigd aan de Hemmerweg 10, 1768BR te Barsingerhorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90705343. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van het “platform”, ook wel “website” genoemd van Thanks for the Trip en op de Trips die worden aangeboden via het platform. Lees de Algemene Voorwaarden goed door voordat je gebruik maakt van het Thanks for the Trip platform. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde op de Thanks for the Trip website te raadplegen. Thanks for the Trip behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Door gebruik te maken van de Thanks for the Trip platform stem je in met de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden. 

1. Definities

Bij Thanks for the Trip gebruiken we de volgende definities:

• Een ‘Trip’ is een ervaring rondom een thema die bestaat uit 1 tot 5 overnachtingen voor 2 personen inclusief ontbijt en één of meerdere activiteiten. Wij noemen een Trip ook wel een ‘Short Escape’. 

• Een “Local” is de aanbieder van een Trip. Ook wel de “organisator” genoemd. 

• Een “Guest” is de boeker van een Trip en/ of degene die meegaat op een Trip.

• Een “Explorer” is iemand die een Trip heeft uitgeprobeerd en zijn of haar ervaringen deelt in een blogpagina op Thanks for the Trip. 

• Een “Boeking” is een reservering van een Trip door een Guest.

• Een “Reviewscore” is de score op een schaal van 1 tot en met 10 die een Guest geeft aan de Trip na afloop van een Trip. 

• “Thanks for the Trip” is een platform waarop Guests een Trip kunnen boeken.

2. Boeking

2.1. Als je een boeking maakt, dan accepteer je de informatie van de Trip zoals weergegeven op Thanks for the Trip en ga je een overeenkomst aan met Thanks for the Trip. Wanneer je geboekt hebt, ontvang je hiervan een bevestiging via Email.

2.2. Alle Trips die op Thanks for the Trip worden aangeboden zijn exclusief heen- en terugreis, tenzij expliciet aangegeven. Een Guest is zelf verantwoordelijk voor het regelen van deze heen- en terugreis. 

2.3. Als Guest ben je zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten aanvullende informatie in te winnen zoals over paspoorten, visa verplichtingen en/ of inentingen en dien je tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. 

3. Door jou te verstrekken informatie 

3.1. Je verstrekt voor het maken van een Boeking alle gegevens over jezelf en de Guest(s) die mee gaan die van belang kunnen zijn voor het juist uitvoeren van de Trip. Daaronder vallen in ieder geval jullie namen, mobiele telefoonnummers en e-mailadressen.

3.2. Je vermeldt daarnaast de bijzonderheden over de lichamelijke en geestelijke toestand, van jezelf en de Guest(s) die met je meegaan, die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de Trip. 

3.3. De bij 3.1 en 3.2 genoemde gegevens deelt Thanks for the Trip met de Local van de Trip die je geboekt hebt. Lees meer over hoe wij omgaan met jouw gegevens en die van de andere Guests in onze Privacy Statement te vinden op deze Website.

3.4. Als je in je informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat de Local of iemand namens hem jou en de andere Guest(s) van (verdere) deelname aan de Trip uitsluit. In dat geval komen alle hiermee gemoeide kosten voor jouw rekening. 

3.5. Je kunt zowel om medische als om andere redenen de Local verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt de Local die aan jou bekend. De Local is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Doet hij dat wel, dan ben je verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden. 

4. Wijzigingen

4.1. De Local en/ of Thanks for the Trip hebben het recht om de Trip te wijzigen als het gaat om onbeduidende wijzigingen en als hij jou op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier tijdig op de hoogte heeft gesteld. Je kunt deze wijziging niet afwijzen.

4.2. Als de Local en/ of Thanks for the Trip zich genoodzaakt ziet om voor aanvang van de Trip deze op een ingrijpend punt te wijzigen, wordt je daar tijdig op een begrijpelijke wijze van op de hoogte gebracht en wordt je gevraagd of je de voorgestelde wijzigingen wilt aanvaarden of de Trip kosteloos wilt annuleren. Houden de wijzigingen in dat de kwaliteit of de kosten van de Trip vermindert, dan wordt de Trip in prijs verlaagd. 

4.3. Bij Trips die 14 dagen of later beginnen na kennisgeving van de wijziging als in het vorige lid bedoeld, deel je de Local en/ of Thanks for the Trip niet later dan na 48 uur na ontvangst van de kennisgeving mee wat je hebt besloten. Voor Trips die beginnen binnen 14 dagen na kennisgeving geldt dat je de Local en/ of Thanks for the Trip onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur jouw besluit mee deelt. Als je niet binnen de gestelde termijn jouw besluit meedeelt, geldt dat je de wijzigingen hebt geaccepteerd.

4.4. Als je de wijzigingen niet aanvaardt en de Local en/ of Thanks for the Trip kan je geen alternatieve Trip aanbieden of als je deze niet aanvaardt, betaalt Thanks for the Trip alle door jou betaalde bedragen binnen 14 dagen terug. 

5. Betaling

Wanneer je een Trip boekt, betaal je deze via het Thanks for the Trip platform met iDeal, Voor de afhandeling van de betalingen maakt Thanks for the Trip gebruik van een Payment Service Provider.  

6. Wijziging en annulering

Tot uiterlijk 30 dagen voor aanvang van een Trip kun je een Boeking kosteloos wijzigen. Bij annulering krijg je je geld terug minus de administratiekosten. Bij wijziging of annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de Trip, heb je geen recht om je geld terug te krijgen. Een verzoek tot wijziging of annulering van een Boeking dient te worden gestuurd naar info@thanksforthetrip.com. Indien een Boeking tijdig is gewijzigd of geannuleerd en je recht hebt op restitutie, dan wordt het teveel betaalde bedrag door Thanks for the Trip teruggestort op jouw rekening. 

7. Huisregels

Je dient je te houden aan de huis- of gedragsregels van een Local. Deze regels, indien van toepassing, worden weergegeven op de blogpagina van de betreffende Trip of worden je ter plekke uitgereikt. 

8. Feedback, klachten en geschillen

Als je feedback of een klacht hebt over een Local, Thanks for the Trip of een Trip, dan horen wij dit graag. Stuur je feedback of klacht naar  info@thanksforthetrip.com. 

Indien je het niet eens bent met de uitvoering van een Trip door de Local dien je je in eerste instantie te wenden tot de Local waar je de Trip geboekt hebt. Kom je er niet uit met de Local dan horen wij dat graag. 

9. Hulp en bijstand

9.1. De Local en/ of Thanks for the Trip biedt hulp en bijstand als je in moeilijkheden verkeert. Dat geldt ook voor onvermijdbare en buitengewone omstandigheden waardoor de Trip niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Deze bijstand bestaat uit adequate informatie over medische diensten, plaatselijke autoriteiten, consulaire bijstand en ondersteuning bij het vinden van alternatieven. De partij die verantwoordelijk is voor de omstandigheden die aanleiding gaven tot deze hulp en bijstand draagt de kosten hiervan.

9.2. Zijn deze moeilijkheden het gevolg van opzet of nalatigheid van jouw kant, dan komen ook de kosten voor jouw rekening. 

9.3. Verloopt de Trip niet overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben, door omstandigheden die noch aan jou, noch aan de Local en/ of Thanks for the Trip zijn toe te rekenen, dan draagt ieder zijn eigen schade. Voor de Local en/ of Thanks for the Trip bestaat deze bijvoorbeeld uit de extra inzet van menskracht en voor jou bijvoorbeeld uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

10. Jouw rechten

10.1. Indeplaatsstelling

10.1.1. Je kunt Thanks for the Trip verzoeken om jou of een andere Guest door een ander te laten vervangen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

• De ander voldoet aan alle voor de overeenkomst geldende voorwaarden; en

• Je dient het verzoek uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek in via Whatsapp, dan wel zo tijdig dat de Local en/ of Thanks for the Trip de benodigde handelingen en formaliteiten nog kan uitvoeren; en

• De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.

10.1.2. De aanmelder, jij en degene die jou vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de Local en/ of Thanks for the Trip voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten, toeslagen en andere kosten als gevolg van de vervanging.

10.1.3 Op jouw verzoek maakt de organisator deze kosten inzichtelijk en hij voorziet jou als je daarom vraagt van stukken waaruit deze kosten blijken.

10.2. Financieel onvermogen

Als de Local wegens financieel onvermogen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, zal zorggedragen worden voor de uitvoering van een Trip door een ander, of voor terugbetaling van de reissom, of als de Trip reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

11. Jouw verdere verplichtingen

11.1. Je bent verplicht tot naleving van alle door of namens de Local en/ of Thanks for the Trip gegeven aanwijzingen en je bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door jouw gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

11.2. Als je zodanige hinder of overlast oplevert of kunt opleveren, dat een goede uitvoering van de Trip daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan de Local en/ of Thanks for the Trip jou van (voortzetting van) de Trip uitsluiten, als je van de de Local en/ of Thanks for the Trip in redelijkheid niet kan vergen dat hij de overeenkomst verder nakomt. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor jouw rekening.

11.3. Je bent verplicht eventuele schade aan jouw kant te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.

12. Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid

12.1. De Local en/ of Thanks for the Trip zorgt voor de uitvoering van de Trip overeenkomstig de verwachtingen die je redelijkerwijs mag hebben op grond van de overeenkomst. Als een bepaald onderdeel niet overeenkomstig de afspraken kan worden uitgevoerd en je de Local en/ of Thanks for the Trip daarvan onverwijld op de hoogte hebt gesteld, zorgt de Local en/ of Thanks for the Trip er alsnog voor dat de overeenkomst overeenkomstig de afspraken wordt uitgevoerd. Dit tenzij dat onmogelijk is of met zulke hoge kosten gepaard gaat dat je dit in redelijkheid niet van de Local en/ of Thanks for the Trip kan verlangen.

12.2. Als een aanzienlijk deel van de diensten niet kan worden nagekomen, zorgt de Local en/ of Thanks for the Trip voor geschikte alternatieven van minimaal gelijkwaardige kwaliteit zonder dat hij hiervoor kosten in rekening brengt. Tijdens de periode dat de Trip niet uitgevoerd wordt overeenkomstig hetgeen je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten, en ook als de geboden alternatieven van mindere kwaliteit zijn, biedt Thanks for the Trip een passende prijsverlaging aan.

12.3. Je hebt het recht om de voorgestelde alternatieven af te wijzen als deze niet vergelijkbaar zijn met wat in de Trip is afgesproken. Als het aangeboden alternatief van mindere kwaliteit is, kun je het alternatief afwijzen als de aangeboden prijsverlaging ontoereikend is.

12.4. Bij de beoordeling van het aangeboden alternatief en/of de geboden prijsvermindering wordt rekening gehouden met objectieve maatstaven die uit het alternatieve aanbod blijken. Daaronder vallen de volgende omstandigheden: De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming, de aard en klasse van de accommodatie, en de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

12.5. Je mag een tekortkoming zelf verhelpen en hebt recht op terugbetaling van de in dit verband gedane noodzakelijke uitgaven, als: a. Je de Local en/ of Thanks for the Trip er tijdig op hebt gewezen dat de Trip niet overeenkomstig de verwachtingen die je redelijkerwijs mag hebben wordt uitgevoerd en de Local en/ of Thanks for the Trip deze tekortkoming niet binnen een door jou gestelde redelijke termijn verhelpt, of als de Local en/ of Thanks for the Trip te kennen geeft dat hij de tekortkoming niet kan verhelpen; b. De tekortkoming onmiddellijk moet worden verholpen.

12.6. Als de tekortkoming aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis en de Local en/ of Thanks for the Trip deze niet binnen een redelijke termijn heeft verholpen, kun je de overeenkomst kosteloos opzeggen.

12.7. De Local en/ of Thanks for the Trip is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van een verplichting, voor zover die het gevolg is van overmacht.

12.8. De aansprakelijkheid van de Local en/ of Thanks for the Trip voor schade die je lijdt is beperkt tot a. het bedrag dat zij onder haar aansprakelijkheidsverzekering krijgt uitgekeerd, of, indien lager b. het totaalbedrag van de Boeking waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.9. De Local en/ of Thanks for the Trip is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting als die is toe te rekenen aan jou zelf, een andere Guest die met jou mee is, het gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een derde die niet door de Local en/ of Thanks for the Trip is ingeschakeld bij de uitvoering van de Trip.

12.10. Als op een, in de overeenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan de Local en/ of Thanks for the Trip zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat. Bij cumulatie van schadevergoeding of prijsverlaging als in dit artikel bedoeld, mag de Local en/ of Thanks for the Trip de vergoedingen met elkaar verrekenen.

13. Review

Als Guest heb je de mogelijkheid om tot 5 dagen na afloop van een Trip de Trip een Reviewscore te geven. Een gegeven Reviewscore is definitief en kan niet worden herzien.

14. Privacy en persoonsgegevens

Thanks for the Trip respecteert jouw privacy en die van de andere Guests en zal zeer zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens die jij via het Thanks for the Trip platform ter beschikking stelt. Voor meer informatie over hoe Thanks for the Trip met jouw gegevens en die van de andere Guests om gaat, zie het Privacy Statement van Thanks for the Trip welke op de website te lezen is.

15. Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom en auteursrechten op alle informatie, beschrijvingen en afbeeldingen op het Thanks for the Trip platform, ligt bij Thanks for the Trip of is haar in licentie verstrekt door derden. Het is dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Thanks for the Trip teksten of delen ervan, afbeeldingen of andere informatie van het Thanks for the Trip platform te verveelvoudigen, hergebruiken, openbaar te maken of te verspreiden. 

16. Disclaimer

Thanks for the Trip controleert informatie zoals beschrijvingen van Trips die door een Local en/ of Explorer worden geplaatst niet. Overige informatie die je op het Thanks for the Trip platform aantreft, is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op het Thanks for the Trip platform wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is of typografische fouten bevat. Thanks for the Trip staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de op het Thanks for the Trip platform aangeboden informatie over de Explorers, Locals en Trips en aanvaardt voor de gevolgen van onjuistheid en onvolledigheid geen aansprakelijkheid. 

17. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van het Thanks for the Trip platform is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.

18. Meertalige voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Bij tegenstrijdigheden in versies van deze Algemene Voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.