Algemene Voorwaarden voor Explorers

Lees ze goed door

Frank volgde zijn hart en lanceerde Thanks for the Trip, met als missie de wereld te inspireren meer Me time te ervaren.

Algemene Voorwaarden voor Explorers

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Thanks for the Trip B.V. (“Thanks for the Trip”), gevestigd aan de Theresialaan 33, 5262 BK te Vught en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75524163. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van het “platform”, ook wel “website” genoemd van Thanks for the Trip en op de Trips die worden aangeboden via het platform. Lees de Algemene Voorwaarden goed door voordat je gebruik maakt van het Thanks for the Trip platform. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde op de Thanks for the Trip website te raadplegen. Thanks for the Trip behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Door gebruik te maken van de Thanks for the Trip platform stem je in met de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden. 

1. Definities

Bij Thanks for the Trip gebruiken we de volgende definities:

• Een ‘Trip’ is een ervaring rondom een thema die bestaat uit 1 tot 5 overnachtingen voor 2 personen inclusief ontbijt en één of meerdere activiteiten. Wij noemen een Trip ook wel een ‘Short Escape’. 

• Een “Local” is de aanbieder van een Trip. Ook wel de “organisator” genoemd.

• Een “Guest” is de boeker van een Trip en/ of degene die meegaat op een Trip.

• Een “Explorer” is iemand die een Trip heeft uitgeprobeerd en zijn of haar ervaringen deelt in een blogpagina op Thanks for the Trip.

• Een “Boeking” is een reservering van een Trip door een Guest.

• Een “Reviewscore” is de score op een schaal van 1 tot en met 10 die een Guest geeft aan de Trip na afloop van een Trip. 

• “Thanks for the Trip” is een platform waarop Guests een Trip kunnen boeken.

2. Samenwerking

2.1. De Explorer komt met Thanks for the Trip overeen dat zij in ruil voor het kosteloos maken van een Trip een blogpagina maakt van deze Trip inclusief omschrijvingen en beeldmateriaal en deze Trip en/ of blogpagina promoot. 

2.2. De blogpagina inclusief omschrijvingen en beeldmateriaal dienen te voldoen aan de specificaties die Thanks for the Trip voorafgaand aan de Trip met jou deelt, en dient binnen 2 weken na het maken van de Trip te zijn afgerond. Thanks for the Trip heeft het recht om de blogpagina naar eigen inzicht aan te passen.

2.3. Onder kosteloos wordt verstaan dat alle kosten worden vergoed van datgene wat onderdeel uitmaakt van de Trip voor 2 personen, exclusief de heen- en terugreis. Alles wat niet is genoemd als onderdeel van de Trip komt voor eigen rekening.

2.4. Onder promotie wordt verstaan dat de Explorer de Trip en/ of omschrijvingen of beeldmateriaal van deze Trip via eigen social media kanalen, waaronder in ieder geval Instagram en Facebook, binnen 4 weken na lancering van de blogpagina in 3 verschillende posts per social media kanaal promoot met een verwijzing naar de blogpagina op Thanks for the Trip. Daarnaast verspreidt de Explorer namens Thanks for the Trip 20 cadeaubonnen van €50 onder vrienden en familie.

3. Door jou te verstrekken informatie 

3.1. Je verstrekt voor het maken van de Trip alle gegevens over jezelf en degene die meegaat die van belang kunnen zijn voor het juist uitvoeren van de Trip. Daaronder vallen in ieder geval jullie namen, mobiele telefoonnummers en e-mailadressen.

3.2. Je vermeldt daarnaast de bijzonderheden over de lichamelijke en geestelijke toestand, van jezelf en degene die meegaat, die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de Trip. 

3.3. De bij 3.1 en 3.2 genoemde gegevens deelt Thanks for the Trip met de Local van de Trip. Lees meer over hoe wij omgaan met jouw gegevens in artikel 10 Privacy en persoonsgegevens.

3.4. Als je in je informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat de Local of iemand namens hem jou en degene die meegaat van (verdere) deelname aan de Trip uitsluit. 

3.5. Als Explorer ben je zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten aanvullende informatie in te winnen zoals over paspoorten, visa verplichtingen en/ of inentingen en dien je tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. 

4. Afzeggen van een Trip

Je mag een Trip tot 3 dagen voor aanvang van een Trip kosteloos afzeggen. Binnen 3 dagen voor aanvang van de Trip kunnen kosten in rekening worden gebracht van onderdelen van de Trip die niet meer geannuleerd kunnen of waarvoor reeds kosten zijn gemaakt.

5. Huisregels

Je dient je te houden aan de huis- of gedragsregels van een Local. Deze regels, indien van toepassing, worden je ter plekke uitgereikt. 

6. Hulp en bijstand

6.1. De Local en/ of Thanks for the Trip biedt hulp en bijstand als je in moeilijkheden verkeert. Dat geldt ook voor onvermijdbare en buitengewone omstandigheden waardoor de Trip niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Deze bijstand bestaat uit adequate informatie over medische diensten, plaatselijke autoriteiten, consulaire bijstand en ondersteuning bij het vinden van alternatieven. De partij die verantwoordelijk is voor de omstandigheden die aanleiding gaven tot deze hulp en bijstand draagt de kosten hiervan.

6.2. Zijn deze moeilijkheden het gevolg van opzet of nalatigheid van jouw kant, dan komen ook de kosten voor jouw rekening. 

6.3. Verloopt de Trip niet overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben, door omstandigheden die noch aan jou, noch aan de Local en/ of Thanks for the Trip zijn toe te rekenen, dan draagt ieder zijn eigen schade. Voor de Local en/ of Thanks for the Trip bestaat deze bijvoorbeeld uit de extra inzet van menskracht en voor jou bijvoorbeeld uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

7. Jouw verdere verplichtingen

7.1. Je bent verplicht tot naleving van alle door of namens de Local en/ of Thanks for the Trip gegeven aanwijzingen en je bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door jouw gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

7.2. Als je zodanige hinder of overlast oplevert of kunt opleveren, dat een goede uitvoering van de Trip daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan de Local en/ of Thanks for the Trip jou van (voortzetting van) de Trip uitsluiten, als je van de de Local en/ of Thanks for the Trip in redelijkheid niet kan vergen dat hij de overeenkomst verder nakomt. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor jouw rekening.

7.3. Je bent verplicht eventuele schade aan jouw kant te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.

8. Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid

8.1. De Local en/ of Thanks for the Trip hebben het recht om de Trip te wijzigen op basis van de vooraf gegeven omschrijving van de Trip. Als een aanzienlijk deel van de diensten niet kan worden nagekomen, zorgt de Local en/ of Thanks for the Trip voor geschikte alternatieven. Dit tenzij dat onmogelijk is of met zulke hoge kosten gepaard gaat dat je dit in redelijkheid niet van de Local en/ of Thanks for the Trip kan verlangen.

8.2. De Local en/ of Thanks for the Trip is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van een verplichting, voor zover die het gevolg is van overmacht.

8.3. De aansprakelijkheid van de Local en/ of Thanks for the Trip voor schade die je lijdt is beperkt tot a. het bedrag dat zij onder haar aansprakelijkheidsverzekering krijgt uitgekeerd, of, indien lager b. het totaalbedrag van de Boeking waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.4. De Local en/ of Thanks for the Trip is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting als die is toe te rekenen aan jou zelf, een andere persoon die met jou mee is, het gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een derde die niet door de Local en/ of Thanks for the Trip is ingeschakeld bij de uitvoering van de Trip.

8.5. Als op een, in de overeenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan de Local en/ of Thanks for the Trip zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat. Bij cumulatie van schadevergoeding of prijsverlaging als in dit artikel bedoeld, mag de Local en/ of Thanks for the Trip de vergoedingen met elkaar verrekenen.

9. Feedback, klachten en geschillen

Als je feedback of een klacht hebt over een Local, Thanks for the Trip of een Trip, dan horen wij dit graag. Stuur je feedback of klacht naar  info@thanksforthetrip.com. 

Indien je het niet eens bent met de uitvoering van een Trip door de Local dien je je in eerste instantie te wenden tot de Local waar je de Trip geboekt hebt. Kom je er niet uit met de Local dan horen wij dat graag. 

10. Privacy en persoonsgegevens

Thanks for the Trip respecteert jouw privacy en die van de andere Guests en zal zeer zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens die jij via het Thanks for the Trip platform ter beschikking stelt. Je accepteert dat jouw naam in combinatie met jouw omschrijvingen en beeldmateriaal op de blogpagina worden geplaatst van de Trip die jij hebt gemaakt en dat Thanks for the Trip deze informatie op haar eigen social media en in de communicatie naar Guests gebruikt.  Voor meer informatie over hoe Thanks for the Trip met jouw gegevens en die van de andere Guests om gaat, zie het Privacy Statement van Thanks for the Trip welke op de website te lezen is.

11. Intellectueel eigendom

Je accepteert dat je het intellectueel eigendom en auteursrechten op alle informatie, beschrijvingen en afbeeldingen die jij, of degene die je meeneemt, over een Trip maakt, overdraagt aan Thanks for the Trip. Het is dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Thanks for the Trip om beschrijvingen of delen ervan, afbeeldingen of andere informatie over een Trip verveelvoudigd, hergebruikt, openbaar maakt of verspreid. 

12. Disclaimer

Thanks for the Trip controleert informatie zoals beschrijvingen van Trips die door een Local en/ of Explorer worden geplaatst niet. Overige informatie die je op het Thanks for the Trip platform aantreft, is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op het Thanks for the Trip platform wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is of typografische fouten bevat. Thanks for the Trip staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de op het Thanks for the Trip platform aangeboden informatie over de Explorers, Locals en Trips en aanvaardt voor de gevolgen van onjuistheid en onvolledigheid geen aansprakelijkheid. 

13. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van het Thanks for the Trip platform is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de rechter te ‘s Hertogenbosch.

14. Meertalige voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Bij tegenstrijdigheden in versies van deze Algemene Voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.

We gebruiken cookies om jou een zo goed mogelijke ervaring te bieden