Algemene Voorwaarden voor Locals

Lees ze goed door

Frank volgde zijn hart en lanceerde Thanks for the Trip, met als missie de wereld te inspireren meer Me time te ervaren.

Algemene voorwaarden voor Locals

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Thanks for the Trip B.V. (“Thanks for the Trip”), gevestigd aan de Theresialaan 33, 5262 BK te Vught en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75524163. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van het “platform”, ook wel “website” genoemd van Thanks for the Trip. Lees de Algemene Voorwaarden goed door voordat je gebruik maakt van het Thanks for the Trip platform. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde op de Thanks for the Trip website te raadplegen. Thanks for the Trip behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Door gebruik te maken van de Thanks for the Trip platform stem je in met de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden. 

1. Definities

Bij Thanks for the Trip gebruiken we de volgende definities:

• Een ‘Trip’ is een ervaring rondom een thema die bestaat uit 1 tot 5 overnachtingen voor 2 personen inclusief ontbijt en één of meerdere activiteiten. Wij noemen een Trip ook wel een ‘Short Escape’. 

• Een “Local” is de aanbieder van een Trip. Ook wel de “organisator” genoemd. 

• Een “Guest” is de boeker van een Trip en/ of degene die meegaat op een Trip.

• Een “Influencer” of “Explorer” is iemand die een Trip heeft uitgeprobeerd en zijn of haar ervaringen deelt in een blogpagina op Thanks for the Trip. 

• Een “Boeking” is een reservering van een Trip door een Guest.

• Een “Reviewscore” is de score op een schaal van 1 tot en met 10 die een Guest geeft aan de Trip na afloop van een Trip. 

• “Thanks for the Trip” is een platform waarop Guests een Trip kunnen boeken.

2. Samenwerking

De Local komt met Thanks for the Trip overeen dat Guests via het Thanks for the Trip platform zijn of haar Trips kunnen boeken. De afspraken die zijn vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden, inclusief bijlagen, vormen de “Overeenkomst” tussen Local en Thanks for the Trip. 

Om een Trip aan te bieden dient een Local zich bij het Thanks for the Trip platform aan te melden en Thanks for the Trip te voorzien van gegevens over de Trip. Daarbij dienen de instructies van de registratie te worden opgevolgd. De Local garandeert Thanks for the Trip dat zij van de (lokale) autoriteiten toestemming heeft om de Trip aan te bieden en de gegevens die tijdens de aanmelding worden aangeleverd juist zijn. Indien Local misbruik maakt van het Thanks for the Trip platform kan het gebruik ervan Local worden ontzegd en kan een aanmelding ongedaan worden gemaakt en de Trip(s) van Local worden verwijderd. 

3. Boeking

Thanks for the Trip stemt bij iedere aanvraag van een Guest af of de Trip beschikbaar is.  Nadat de Guest een Boeking heeft gemaakt, is de Local verantwoordelijk voor de uitvoering van de Trip zoals omschreven op Thanks for the Trip.

4. Review

Een Guest heeft de mogelijkheid om tot 5 dagen na een Trip de Trip een Reviewscore te geven. Een Reviewscore van een Guest is definitief en kan niet worden herzien. 

5. Kosten

De Local en Thanks for the Trip komen per e-mail een commissie per boeking overeen.

6. Blogpagina

Van iedere Trip wordt op Thanks for the Trip door een Explorer een blogpagina gemaakt en geplaatst. Voor het maken van deze blogpagina biedt de Local de Explorer aan om zijn of haar Trip kosteloos uit te proberen. De Local kan de Explorer voorzien van omschrijvingen en/ of beeldmateriaal. Het is de verantwoordelijkheid van de Local dat deze informatie rechtenvrij is. Het staat de Explorer vrij om de Trip op zijn of haar eigen wijze te beschrijven en in beeld te brengen. Het intellectueel eigendom en auteursrechten op alle informatie, beschrijvingen en afbeeldingen die een Explorer maakt van een Trip, ligt bij Thanks for the Trip.

7. Exclusiviteit

Local biedt zijn of haar Trip exclusief aan op Thanks for the Trip en biedt deze Trip of een vergelijkbare Trip niet zelf of via anderen aan.

8. Tarieven

De Local komt met Thanks for the Trip voor iedere Trip een totaal tarief, inclusief toeristenbelasting en BTW overeen. Dit bedrag is inclusief basisvoorzieningen zoals: wc-papier, douchegel, shampoo, zeep, deodorant, tandpasta, zonnebrand, koffie en thee. Een eventuele prijswijziging van een Trip door een Local geldt niet voor reeds geboekte Trips en dient vooraf aan Thanks for the Trip kenbaar te zijn gemaakt. De Local is verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste BTW tarief. Het staat Thanks for the Trip vrij om een Trip voor een hoger bedrag aan te bieden waarbij het deel waarmee de Trip is verhoogd volledig ten goede komen aan Thanks for the Trip. 

9. Betaling

De Local stuurt Thanks for the Trip een factuur met het totaalbedrag van alle Trips die hebben plaatsgevonden aan het begin van de maand van de maand ervoor minus de overeengekomen commissie.

10. Wijziging en annulering

De Local en Thanks for the Trip komen overeen dat een Guest een trip, zonder kosten, tot 30 dagen voor aanvang van een Trip kosteloos kan wijzigen of annuleren.  

11. Huisregels

Indien er huis- of gedragsregels gelden voor Guests, dient de Local deze aan Thanks for the Trip te overleggen, zodat deze regels op de blogpagina van de betreffende Trip geplaatst kunnen worden. Local is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de huis- en gedragsregels die op het Thanks for the Trip platform worden getoond. 

12. Veiligheid

De Local is verantwoordelijk voor de veiligheid van de Guests tijdens een Trip en zorgt voor medische benodigdheden zoals een EHBO doos,  brandpreventie, een werkende koolmonoxide- en brandmelder(s), brandblusser(s), een vluchtplan, gemarkeerde vluchtwegen, een lijst met noodnummers, regelmatige controle op legionella en gaat verantwoord om met voedsel, dranken en alcohol welke Guests tijdens een Trip wordt aangeboden.

13. Feedback, klachten en geschillen

Als je feedback of een klacht hebt over het Thanks for the Trip platform, dan horen wij dit graag. Stuur je feedback of klacht en een korte toelichting per email naar info@thanksforthetrip.com. 

Indien een Guest het niet eens is met de uitvoering van een Trip door de Local dient de Guest zich in eerste instantie te wenden tot de Local die de betreffende Trip aanbiedt. Kom je er niet uit met de Guest dan horen wij dat graag. 

14. Wijzigen Algemene Voorwaarden

Thanks for the Trip behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per e-mail. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Local een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

15. Beeindiging

De Local en Thanks for the Trip hebben het recht om deze Overeenkomst per direct en zonder opgaaf van redenen op te zeggen met inachtneming van reeds gemaakte boekingen. Opzegging van deze Overeenkomst dient te gebeuren per email. 

16. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Thanks for the Trip en haar medewerkers en functionarissen is behoudens opzet en grove schuld als volgt beperkt: 

• Thanks for the Trip is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of schade die het gevolg is van het feit dat een Trip niet aan de van tevoren overeengekomen specificaties en/ of beschrijving voldoet; .

• Thanks for the Trip is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van een verplichting, voor zover die het gevolg is van overmacht.

• Thanks for the Trip is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade of reputatieschade die is ontstaan als gevolg van een Trip.

• Thanks for the Trip is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan door onveilig handelen van een Local.

• Thanks for the Trip is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan doordat de Local geen toestemming heeft van de (lokale) autoriteiten toestemming heeft om een Trip of een deel ervan aan te bieden.

• Thanks for the Trip probeert het Thanks for the Trip platform 24 uur per dag beschikbaar te stellen. Thanks for the Trip garandeert echter niet dat het Thanks for the Trip continu beschikbaar is en/of volledig functioneert. Daarnaast garandeert Thanks for the Trip niet dat de servers/systemen waarop het Thanks for the Trip platform beschikbaar wordt gesteld, altijd (volledig) vrij is van virussen, storingen en/of andere schadelijke elementen. Thanks for the Trip sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit. 

• Voor zover Thanks for the Trip aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot (a) het bedrag dat zij onder haar aansprakelijkheidsverzekering krijgt uitgekeerd, of, indien lager (b) het totaalbedrag van de Boeking waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

• De Local vrijwaart Thanks for the Trip voor alle schade die door toedoen van een Guest is ontstaan.

17. Privacy en persoonsgegevens

De Local dient zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens van Guests die haar via het Thanks for the Trip platform ter beschikking worden gesteld. Local zal met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens een “Verwerkersovereenkomst” aangaan met Thanks for the Trip, waarin nadere afspraken worden gemaakt omtrent het gebruik van deze gegevens. De Verwerkersovereenkomst is als bijlage toegevoegd aan deze Overeenkomst.

18. Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom en auteursrechten op alle informatie, beschrijvingen en afbeeldingen op het Thanks for the Trip platform, ligt bij Thanks for the Trip of is haar in licentie verstrekt door derden. Het is dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Thanks for the Trip teksten of delen ervan, afbeeldingen of andere informatie van het Thanks for the Trip platform te verveelvoudigen, hergebruiken, openbaar te maken of te verspreiden. 

19. Disclaimer

Thanks for the Trip controleert informatie zoals beschrijvingen en afbeeldingen van Trips die door een Local en/ of Explorer worden geplaatst niet. Overige informatie die je op het Thanks for the Trip platform aantreft, is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op het Thanks for the Trip platform wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is of typografische fouten bevat. Thanks for the Trip staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de op het Thanks for the Trip platform aangeboden informatie over de Explorers, Locals en Trips en aanvaardt voor de gevolgen van onjuistheid en onvolledigheid geen aansprakelijkheid. 

20. Volledige Overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden vormen tezamen met alle overige documenten waarnaar deze Algemene Voorwaarden verwijzen, de volledige overeenkomst tussen de Local en Thanks for the Trip en bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen zijn gemaakt. 

21. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van het Thanks for the Trip platform is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de rechter te ‘s Hertogenbosch.

22. Meertalige voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Bij tegenstrijdigheden in versies van deze Algemene Voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst. 

Bijlage 1: Verwerkersovereenkomst

PARTIJEN: 

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thanks for the Trip B.V., statutair gevestigd te Vught en kantoorhoudende te Vught aan de Theresialaan 33 (5262BK), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75524163, hierna te noemen “Verwerkingsverantwoordelijke”, 

en

2. Local: een partij die een of meer Trips, die door een Guest geboekt kunnen worden, via het Thanks for the platform aanbiedt, hierna te noemen “Verwerker”, 

hierna gezamenlijk ook te noemen: “Partijen” en ieder afzonderlijk ook een “Partij”, 

Komen het volgende overeen:

1. Overwegingen 

1.1. Verwerkingsverantwoordelijke biedt een platform aan met de naam “Thanks for the Trip” (hierna: de Dienst), waarmee boekers en aanbieders van Trips bij elkaar worden gebracht voor het aanbieden, zoeken, vinden en boeken van een Trip. 

1.2. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker hebben een Overeenkomst gesloten (hierna: de “Hoofdovereenkomst”) ten aanzien van het gebruik van de Dienst. In het kader van de uitvoering van deze Hoofdovereenkomst verleent Verantwoordelijke diensten aan Verwerker. 

1.3. Verwerker zal bij het uitvoeren van de Hoofdovereenkomst gegevens verwerken waarvoor Verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is en blijft. Tot die gegevens behoren persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679), hierna de “AVG”. 

1.4. Partijen willen, gelet op het bepaalde in artikel 28 lid 3 AVG, de voorwaarden van de verwerking van deze persoonsgegevens in deze overeenkomst vastleggen. 

2. Definities
2.1. De termen, ‘betrokkene’, verwerker, ‘derde’, ‘persoonsgegeven’ en “verwerkingsverantwoordelijke” hebben in deze overeenkomst dezelfde betekenis als omschreven in artikel 4 van de AVG; daarnaast hebben de volgende termen de volgende betekenis: 

2.2. Verwerkersovereenkomst: De onderhavige overeenkomst; 

2.3. Datalek: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens; 

2.4. Dienst: De dienst die Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke verleent, zoals omschreven in de Hoofdovereenkomst; 

2.5. EER: Europese Economische Ruimte, bestaande uit alle landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland; 

2.6. Hoofdovereenkomst: De tussen Verantwoordelijke en Bewerker gesloten overeenkomst als bedoeld onder 1.2; 

2.7. Persoonsgegevens: Alle Persoonsgegevens die Verwerker ontvangt van of verwerkt voor Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de uitvoering van de Hoofdovereenkomst en/of de Verwerkersovereenkomst. 

2.8. Sub-Verwerker: Een partij die door Verwerker wordt ingeschakeld (als Verwerker) voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst. 

3. Toepassingsgebied 

3.1 Deze overeenkomst is van toepassing voor zover bij het leveren van de diensten onder de Hoofdovereenkomst één of meer verwerkingen plaatsvinden die zijn opgenomen in Bijlage 1A. 

3.2 De verwerkingen van Bijlage 1A die bij het leveren van de Dienst of Diensten plaatsvinden worden hierna “de Verwerkingen” genoemd. De persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt: de “Persoonsgegevens”. 

3.3 Met betrekking tot de Verwerkingen is Verwerkingsverantwoordelijke de verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker de verwerker. De natuurlijke personen die onder de Hoofdovereenkomst feitelijk gebruik maken van de diensten van Verwerker en, eventueel, hun vertegenwoordigers, worden hierna ook als de “Eindgebruikers” aangeduid. 

3.4 Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zeggenschap over de Persoonsgegevens. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke en tegen vergoeding van de redelijke kosten zal Verwerker de Persoonsgegevens ter beschikking stellen aan Verwerkingsverantwoordelijke. 

3.5 Indien meer en andere persoonsgegevens in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt of indien anders wordt verwerkt dan in dit artikel omschreven, geldt deze overeenkomst zoveel mogelijk ook voor die verwerkingen. 

3.6 Met betrekking tot de verwerking van bepaalde gegevens van de Eindgebruikers, is Verwerker zelf (mede)verantwoordelijke. Het gaat met name om de contactgegevens en andere gegevens van de Eindgebruiker die Verwerker nodig heeft om de Hoofdovereenkomst uit te voeren. 

3.7 De bijlagen maken onderdeel uit van deze overeenkomst. Het gaat om: Bijlage 1A: Verwerkingen en Persoonsgegevens en Bijlage 1B: Subverwerkers. 

4. Onderwerp 

4.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft en houdt volledige zeggenschap over de Persoonsgegevens. Indien de Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens niet zelf verwerkt met gebruikmaking van de systemen van Verwerker, verwerkt Verwerker uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke. De Hoofdovereenkomst geldt als een generieke instructie ter zake. 

4.2 De Verwerkingen geschieden uitsluitend in het kader van de Hoofdovereenkomst. Verwerker verwerkt Persoonsgegevens niet anders dan in de Hoofdovereenkomst voorzien. Met name gebruikt de Verwerker de Persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden. 

4.3 Verwerker verricht de Verwerkingen op behoorlijke en zorgvuldige wijze. 

5. Beveiligingsmaatregelen 

5.1 Verwerker neemt alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die op grond van de AVG en in het bijzonder op grond van artikel 32 AVG van haar worden geëist. 

5.2 Bij het vaststellen van de beveiligingsmaatregelen houdt Verwerker rekening met de risico’s van de verwerking, de aard van de Persoonsgegevens en met name van de verwerking van bijzondere Persoonsgegevens en de stand van de techniek. 

5.3 Verwerker draagt ervoor zorg dat personen, niet beperkt tot werknemers, die bij Verwerker deelnemen aan de Verwerkingen zijn gebonden aan een geheimhoudingsverplichting ter zake van de Persoonsgegevens. 

6. Datalekken 

6.1 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van iedere “inbreuk in verband met persoonsgegevens” als bedoeld in artikel 4 sub 12 AVG. Zo’n inbreuk wordt hierna: “Datalek” genoemd. 

6.2 Verwerker verschaft Verwerkingsverantwoordelijke tijdig alle informatie die zij bezit en die nodig is om aan de verplichtingen uit artikel 33 AVG te voldoen. Verwerker verschaft de betreffende informatie overigens zo snel mogelijk in een door Verwerker te bepalen gangbaar formaat. 

6.3 Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke over een Datalek niet op de hoogte indien het aanstonds duidelijk is dat dat Datalek geen risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Indien er ruimte is voor twijfel daaromtrent, meldt Verwerker het Datalek wel aan de Verwerkingsverantwoordelijke teneinde deze in staat te stellen omtrent een eventuele melding van het Datalek een eigen oordeel te vormen. Verwerker zal álle inbreuken, ook die niet aan de Verwerkingsverantwoordelijke gemeld hoeven te worden, documenteren, en die documentatie op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke periodiek aan Verwerkingsverantwoordelijke verstrekken. 

6.4 Het is uitsluitend aan Verwerkingsverantwoordelijke om te bepalen of een bij Verwerker geconstateerd Datalek wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan betreffende betrokkenen. 

7. Inschakeling subverwerkers 

7.1 Verwerker is niet gerechtigd bij de Verwerking een derde als subverwerker in te schakelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke. Toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke kan ook betrekking hebben op een bepaalde soort derden. 

7.2 Indien Verwerkingsverantwoordelijke zijn toestemming geeft, draagt Verwerker ervoor zorg dat de betreffende derde een overeenkomst sluit waarin hij zich tenminste houdt aan dezelfde wettelijke verplichtingen als die Verwerker heeft. 

7.3 Ingeval de toestemming betrekking heeft op een bepaalde soort derden, licht de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke in over de door hem ingeschakelde subverwerkers. 

7.4 Verwerkingsverantwoordelijke kan dan bezwaar maken tegen toevoegingen of vervangingen met betrekking tot de subverwerkers van Verwerker. 

7.5 Verwerkingsverantwoordelijke geeft hierbij toestemming voor het inschakelen van de in Bijlage 1B opgenomen subverwerkers. 

8. Geheimhoudingsplicht 

8.1 Verwerker houdt de Persoonsgegevens geheim. Verwerker draagt ervoor zorg dat de Persoonsgegevens niet direct of indirect ter beschikking komen van derden. Onder derden wordt ook het personeel van Verwerker begrepen voor zover het niet noodzakelijk is dat zij kennis nemen van de Persoonsgegevens. Dit gebod geldt niet indien in deze overeenkomst anders is bepaald en/of voor zover een wettelijk voorschrift of vonnis tot enige bekendmaking verplicht. 

8.2 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van ieder verzoek tot kennisneming, verstrekking of andere vorm van opvragen en mededeling van de Persoonsgegevens, in strijd met de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsplicht. 

9. Bewaartermijnen en wissen 

9.1 Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het bepalen van de bewaartermijnen met betrekking tot de Persoonsgegevens. Voor zover Persoonsgegevens onder controle van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn, wist hij die zelf tijdig. 

9.2 Verwerker zal de Persoonsgegevens binnen dertig dagen na het einde van de Hoofdovereenkomst wissen of, naar keuze van de Verwerkingsverantwoordelijke, aan deze overdragen, tenzij de Persoonsgegevens langer bewaard moeten worden, zoals in het kader van (wettelijke) verplichtingen van Verwerker, dan wel indien Verwerkingsverantwoordelijke verzoekt Persoonsgegevens langer te bewaren en Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke over de kosten en overige voorwaarden van dat langere bewaren overeenstemming bereiken, dit laatste onverminderd de verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke de wettelijke bewaartermijnen in acht te nemen. Een eventuele overdracht aan de Verwerkingsverantwoordelijke geschiedt op kosten van de Verwerkingsverantwoordelijke. 

9.3 Verwerker zal op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke verklaren dat het wissen in het voorgaande lid bedoeld heeft plaatsgevonden. Verwerkingsverantwoordelijke kan op eigen kosten een controle laten uitvoeren of dat inderdaad is gebeurd. 

9.4 Artikel 10 van deze overeenkomst is van toepassing op die controle. Verwerker zal voor zover nodig alle subverwerkers die betrokken zijn bij de verwerking van de Persoonsgegevens op de hoogte stellen van een beëindiging van de Hoofdovereenkomst en zal hen instrueren te handelen zoals hierin bepaald is. 

9.5 Tenzij partijen anders afspreken, draagt Verwerkingsverantwoordelijke zelf zorg voor een back-up van de Persoonsgegevens. 

10. Rechten van betrokkenen 

10.1 Indien Verwerkingsverantwoordelijke zelf toegang heeft tot de Persoonsgegevens, voldoet hij zelf aan alle verzoeken van de betrokkenen met betrekking tot de Persoonsgegevens. Verwerker zal eventueel door Verwerker ontvangen verzoeken onverwijld aan Verwerkingsverantwoordelijke doorgeven. 

10.2 Alleen voor zover het in het voorgaande lid bedoelde niet mogelijk is, zal Verwerker zijn volledige en tijdige medewerking verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke om: 

(a) na goedkeuring van en in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke betrokkenen toegang te laten krijgen tot de hun betreffende Persoonsgegevens; 

(b) Persoonsgegevens te verwijderen of te corrigeren; 

(c) aan te tonen dat Persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn indien zij incorrect zijn (of, in het geval Verwerkingsverantwoordelijke het er niet mee eens is dat de Persoonsgegevens incorrect zijn, het feit vast te leggen dat de betrokkene zijn Persoonsgegevens als incorrect beschouwt) 

(d) de betreffende Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke dan wel aan een door de Verwerkingsverantwoordelijke aangewezen derde te verstrekken in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en; 

(e) Verwerkingsverantwoordelijke anderszins in de gelegenheid te stellen om aan zijn verplichtingen onder de AVG of aan andere toepasselijke wetgeving op het gebied van verwerking van de Persoonsgegevens te voldoen. 

10.3 De kosten van en eisen aan de in het voorgaande lid genoemde medewerking stellen partijen gezamenlijk vast. Zonder een afspraak daaromtrent zijn de kosten voor de Verwerkingsverantwoordelijke. 

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

11.1 Indien een Partij tekortschiet in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst is deze Partij aansprakelijk voor de schade en kosten die de andere Partij daardoor lijdt of heeft geleden. Verwerker vrijwaart Verantwoordelijke voor aanspraken van derden (waaronder begrepen Betrokkenen) die betrekking hebben op een tekortkoming van Verwerker onder de Hoofdovereenkomst en/of Verwerkersovereenkomst. 

11.2 Voorts vrijwaart Verwerker Verantwoordelijke voor boetes en/of dwangsommen van of namens de AP en/of andere bevoegde autoriteiten die aan Verantwoordelijke worden opgelegd en waarbij vast is komen te staan dat deze zijn toe te schrijven aan overtredingen van de AVG door Verwerker. Om een beroep te kunnen doen op deze vrijwaring is Verantwoordelijke gehouden om: 

(a) Verwerker terstond op de hoogte te brengen van enig onderzoek of andere aanleiding die zou kunnen leiden tot een voornemen van de betrokken autoriteit tot het opleggen van een boete of last onder dwangsom; 

(b) in samenspraak met Verwerker te handelen en te communiceren richting de betrokken autoriteit; en 

(c) tegen opgelegde boetes in bezwaar en/of beroep te gaan indien daar redelijkerwijs aanleiding voor is. 

12. Controle 

12.1 Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst eenmaal per jaar op eigen kosten te controleren of deze te laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant of registerinformaticus. 

12.2 Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat wordt voldaan aan de verplichtingen in artikel 28 AVG. Indien de door de Verantwoordelijke ingeschakelde derde een instructie geeft die naar mening van de Verwerker inbreuk oplevert op de AVG dan stelt de Verwerker de Verantwoordelijke daarvan onmiddellijk in kennis. 

12.3 Het onderzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal zich altijd beperken tot de systemen van Verwerker die voor de Verwerkingen worden gebruikt. Verwerkingsverantwoordelijke zal de bij de controle gevonden informatie geheim houden en alleen gebruiken om de naleving door Verwerker van de verplichtingen uit deze overeenkomst te controleren en de informatie of delen daarvan zo snel als kan wissen. Verwerkingsverantwoordelijke staat er voor in dat eventuele ingeschakelde derden deze verplichtingen ook op zich nemen. 

12.4 Verwerker zal in overleg met Verwerkingsverantwoordelijke de aanbevelingen ter verbetering, voortkomende uit de audit, zo spoedig mogelijk uitvoeren. De kosten voor het uitvoeren van de aanbevolen verbeteringen komen voor rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij Verwerker bereid is om de kosten (deels) voor eigen rekening te nemen. 

12.5 In geval van een onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere bevoegde autoriteit, verleent Verwerker alle redelijke medewerking en informeert Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke zo snel als mogelijk over dit onderzoek. Partijen zullen met elkaar in overleg treden over de wijze van optreden. 

13. Overige bepalingen 

13.1 Wijzigingen van deze overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

13.2 Partijen zullen deze overeenkomst aanpassen aan gewijzigde of aangevulde regelgeving, aanvullende instructies van de relevante autoriteiten en voortschrijdend inzicht in de toepassing van de AVG (bijvoorbeeld door, maar niet beperkt tot, jurisprudentie of rapporten), de introductie van standaardbepalingen en/of andere gebeurtenissen of inzichten die een dergelijke aanpassing nodig maken. 

13.3 Deze overeenkomst duurt zolang de Hoofdovereenkomst duurt. De bepalingen van deze overeenkomst blijven gelden voor zover nodig voor de afwikkeling van deze overeenkomst en voor zover die bedoeld zijn het einde van deze overeenkomst te overleven. Tot die laatste categorie bepalingen behoren onder meer, zonder daartoe te zijn beperkt, de bepalingen omtrent geheimhouding en geschillen. 

13.4 Indien en voor zover er sprake is van strijdigheid tussen deze Verwerkersovereenkomst en de Hoofdovereenkomst, prevaleert het bepaalde in de Hoofdovereenkomst. 

13.5 Op deze Verwerkersovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

13.6 Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Verwerkersovereenkomst worden beslecht op dezelfde wijze als opgenomen in de Hoofdovereenkomst. 

Bijlage 1A: Verwerkingen en Persoonsgegevens 

Deze bijlage is onderdeel van de Verwerkersovereenkomst. 

I. De categorieën van Persoonsgegevens die partijen verwachten te verwerken: 

De gegevens van de boeker en eventuele medereizigers waaronder a. naam, b. telefoonnummer c. emailadres en d. persoonlijke voorkeuren.

II. Het gebruik van de Persoonsgegevens en de doeleinden van en de middelen voor de verwerking: a. De Persoonsgegevens worden vastgelegd in het kader van de Dienst, zoals omschreven in de Hoofdovereenkomst. b. De Dienst wordt aangeboden om Guests te ondersteunen bij het boeken van een Trip. De persoonsgegevens worden verzameld met als doel: De communicatie en de afhandeling van de boeking uit te voeren door Verwerker en de Guest een optimale ervaring te bieden. 

Bijlage 1B: Subverwerkers 

Deze bijlage is onderdeel van de Verwerkersovereenkomst. 

In deze bijlage staat een overzicht van de subverwerkers zoals genoemd in deze overeenkomst. 

Subverwerkers die door Verwerker worden ingeschakeld:

1. Whatsapp: voor de communicatie tussen een Local, en/ of Guest(s) en/ of Thanks for the Trip.

2. G-Suite: een cloudoplossing van Google waaronder Google Drive en Gmail voor het beheer van documenten en digitale communicatie.

3. Antagonist: een hostingpartij die het Thanks for the Trip platform host.

We gebruiken cookies om jou een zo goed mogelijke ervaring te bieden